ALGEMENE VOORWAARDEN

MINDGAINS
Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1. Mindgains: de eenmanszaak Mindgains Voeding & Mindset Coaching, statutair gevestigd te Nijmegen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer NL003673433B74. 

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mindgains een overeenkomst is aangegaan. 

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.4. Diensten: alle diensten die Mindgains voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: begeleiding naar een betere leefstijl door middel van voedings- en mindset advies. 

1.5. Producten: alle producten die Mindgains aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: e-books en receptenboeken. 

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mindgains en klant krachtens welke Mindgains de dienst zal uitvoeren. 

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant. 

1.8. Website: www.mindgains.nl 


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mindgains gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Mindgains of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mindgains en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Mindgains zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen. 


ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

3.1. Offertes van Mindgains zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. 

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Mindgains het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 

3.3. Alle door Mindgains gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3.4. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

3.5. Mindgains behoudt zich het recht voor om in vooraf overeengekomen termijnen te factureren. Na betaling van de factuur zal Mindgains de diensten gaan uitvoeren. 

3.6. Mindgains behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

3.7. Mindgains behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.8. Mindgains is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat. 


ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK 

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Mindgains verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. 

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. 

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Mindgains binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. 

4.4. Mindgains heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. 

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Mindgains zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard. 

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Mindgains wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium of pakketprijs. 

4.7. Indien Mindgains, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Mindgains gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Mindgains in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Mindgains uitgevoerde werk te vergoeden. 


ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MINDGAINS 

5.1. Mindgains garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

5.2. Mindgains spant zich in om de gegevens die Mindgains voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Mindgains met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. 

5.4. Mindgains is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website en/of social media kanalen van Mindgains en/of overige promotionele uitingen van Mindgains. 

5.5. Door het retour sturen van het ingevulde intakeformulier geeft de klant Mindgains toestemming voor het bewaren van de opgegeven informatie ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. 


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT 

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen. 

6.2. De klant dient Mindgains te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Mindgains onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Mindgains om verzoekt. 

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mindgains zijn verstrekt, heeft Mindgains het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

6.4. De klant stelt Mindgains steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer. 

6.5. Bij klachten over de door Mindgains geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Mindgains binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Mindgains één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten. 

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig benodigde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant. 

6.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen minimaal 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Mindgains mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

6.8. De in artikel 6.8. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product of de dienst heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen. 

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Mindgains. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Mindgains. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant. 

6.10. Door het bestellen en het betalen van een online cursus gaat de klant een overeenkomst met Mindgains aan. Het is niet mogelijk een online cursus te retourneren, deze zijn uitgesloten voor het herroepingsrecht. 

6.11. Mindgains kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. 

6.12. E-books en het digitale receptenboek zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 


ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD 

7.1. De door Mindgains te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Mindgains opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Indien de levering vertraging oploopt, zal Mindgains dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen. 

7.3. Een door Mindgains vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Mindgains niet van rechtswege in verzuim. 

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Mindgains, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Mindgains mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. 

7.6. Aan de leveringsplicht van Mindgains zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mindgains geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. 


ARTIKEL 8. BETALING 

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 

8.2. Alle door Mindgains verzonden facturen dienen door de klant binnen 7 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een bestelling via de webshop van Mindgains, zal er direct via iDEAL betaald worden. 

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. 

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Mindgains besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Mindgains besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen. 

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. 

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Mindgains voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan. 

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Mindgains elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Mindgains zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen. 

8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. 

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Mindgains verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Mindgains kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Mindgains een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 

8.11. Alle door Mindgains geleverde producten en diensten blijven eigendom van Mindgains totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Mindgains zijn voldaan. 

8.12. Het is niet mogelijk de kosten voor de werkzaamheden van Mindgains vergoed te krijgen bij een zorgverzekeraar. 


ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM 

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Mindgains tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Mindgains geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.3. De inhoud van de website van Mindgains, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, en de Mindgains methoden zijn het eigendom van Mindgains en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Mindgains. 

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mindgains ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mindgains, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen. 

9.5. Mindgains is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Mindgains plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Mindgains vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 9.7. Bij inbreuk heeft Mindgains recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen. 


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

10.1. Iedere overeenkomst tussen Mindgains en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Mindgains kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT 

11.1. Mindgains is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

11.2. Mindgains is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mindgains weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Mindgains kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Mindgains een overeenkomst is aangegaan. 

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 


ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twee maanden, tenzij anders is overeengekomen. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

12.3. Beide partijen, zowel klant als Mindgains, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Mindgains de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: 

• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; 

• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; 

• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Mindgains voortvloeiende verplichting; 

• klant inbreuk maakt op rechten van derden; 

• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mindgains; 

• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; 

• bij terugkerende betalingsproblemen. 

Mindgains zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Mindgains vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

12.6. Mindgains behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Mindgains overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. 


ARTIKEL 13. CONFORMITEIT 

13.1. Mindgains zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Mindgains in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. 

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Mindgains worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Mindgains aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Mindgains. 

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Mindgains te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Mindgains, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden. 


ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mindgains en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mindgains alleen bindend indien en voor zover deze door Mindgains uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

14.3. Indien Mindgains op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

14.4. Zowel de klant als Mindgains zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen. 

14.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. 

14.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Mindgains hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

14.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mindgains partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 14.8. De klant en Mindgains zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. 

14.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Nijmegen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Mindgains en de klant.